Tel. +381 (0) 37 717 380
office@agencija-vodic.rs

Usluge:

Knjigovodstvene usluge. Registracija preduzeća i radnji.
Plate, Kadrovi, Socijalno. Platni promet.
Izrada pečata. Poreska uprava.
 
Knjigovodstvene usluge
Osnivanje preduzeća i radnji
Izrada pečata i štambilja
Plate, kadrovi, socijalno
Platni promet
Poreska uprava
Cenovnik i opšti uslovi
O preduzeću
O direktoru i saradnicima
Rokovnik obaveza

CENOVNIK
RAČUNOVODSTVENIH USLUGA


A. CENOVNIK

1. RAČUNOVODSTVENE USLUGE* - cena se utvrđuje na mesečnom nivou

 1. 1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
 2. 1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 50 EUR
 3. 1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 40 EUR
 4. 1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . od 40 EUR
 5. 1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . od 30 EUR
 6. 1.1.5. paušalno oporezovan preduzetnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 EUR
  1.1.6. preduzeće u mirovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EUR
  1.1.7. preduzetnička radnja u mirovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EUR
 7. *) konkretne cene ovih usluga za svakog Klijenta preciziraju se Osnovnim ugovorom


2. OSTALE DOPUNSKE, NAKNADNE I VANREDNE USLUGE /ZA NEKLIENTE/ - cena zavisi od obima

2.1. izrada vanrednog završnog računa
2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja - samo analiza . . . . . . . . . . 15
2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 35
2.1.3. zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha . . . . . . . . . . . . . . 50


2.2. usluge iz područja radnih odnosa

2.2.1. prijava, promena ili odjava firme na PIO - obrazac ROD...........................2 EUR
2.2.2. prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo - obrazac OPD...................2 EUR
2.2.3. prijava, promena ili odjava radnika na PIO - obrazac M-1.........................3 EUR
2.2.4. prijava ili odjava radnika na zdravstvo - obrazac M..................................3 EUR
2.2.5. prijava ili odjava člana porodice na zdravstvo - M -1................................3 EUR
2.2.6. prijava ili odjava radnika kod NSZ - obr. E-1 i E-3....................................4 EUR
2.2.7. izrada ugovora ili aneksa, rešenja i potvrda zaposlenome........................1 EUR
2.2.8. ishodovanje obrasca M-1/SP za preduzetnike.........................................1 EUR
2.2.9. samostalni odlazak klijenta na šalter....................................................2 EUR
2.2.10. ishodovanje markica zdravstvenog osiguranja.......................................5 EUR

2.3. usluge iz područja ličnih primanja
2.3.1. evidentiranje isplatioca zarade u PU - obr. ERP........................................1 EUR
2.3.2. MUN i OPJ obrazac - dopunski rad i slično...............................................5 EUR
2.3.3. izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljena).......................................5 EUR
2.3.4. ishodovanje rešenja o porodiljskom odsustvu..........................................5 EUR
2.3.5. OPJ obrasci od 1 - 8 (isplate zakupa i sl.)...............................................1 EUR
2.3.6. obavestenje o ugovorima za estradu - obr. OZU......................................1 EUR

2.4. usluge iz područja platnog prometa
2.4.1. otvaranje ili zatvaranje tekućeg računa u banci........................................5 EUR

2.4.2. ishodovanje povrde od banke o prometu i slično......................................5 EUR
2.4.3. izrada specifikacije čekova....................................................................2 EUR

2.5. popunjavanje statističkog izveštaja..........................................................10 EUR
2.6. dostavljanje pregleda deviznih faktura usluga inspektoratu.........................10 EUR
2.7. ishodovanje poreskog uverenja.................................................................5 EUR
2.8. vanredno angažovanje kurirske službe.......................................................1 EUR
2.10.arhiviranje dokumentacije koju klijent nije preuzeo u roku............................5 EUR
2.11.čuvanje arhivirane dokumentacije - mesečno..............................................1 EUR

B. NAPOMENE UZ CENOVNIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

1. računovodstvene usluge - usluge čija cena se utvrđuje na mesečnom nivou - ovo je deo računovodstvenih usluga čija cena se ugovara na fiksnom mesečnom nivou, paušalno, a sastoji se od dva dela: vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa), kao i usluga navedenih u osnovnom Ugovoru
2. ostale, dopunske, vanredne usluge - misli se na usluge koje Agencija obavlja za Nekliente, odnosno preduzeća ili radnje koje nemaju zaključen Ugovor o vodjenju poslovnih knjiga sa Agencijom

 

C. USLOVI I ROKOVI PLAĆANJA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

1. Cene računovodstvenih usluga ugovaraju se i iskazuju u EUR-ima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom tržišnom kursu koji vredi na dan plaćanja usluge.

2. Ukoliko klijent plati uslugu samoinicijativno, na osnovu ugovora, na osnovu izdane fakture ili druge informacije koju mu pruži Agencija, a primeni kurs koji je manji od prodajnog tržišnog kursa na dan plaćanja usluge, Agencija će izračunati koliko iznosi ta razlika, pretvoriti je u EUR-e i dodati uz fakturu za sledeći mesec zajedno sa dopunskim, naknadnim i vanrednim računovodstvenim uslugama. Ukoliko je spomenuta razlika veća od 10% od klijentove obaveze tog meseca, Agencija zadržava pravo da zahteva plaćanje takve razlike u rokovima za plaćanje usluge tekućeg meseca.

3. Računovodstvene usluge se plaćaju mesečno unazad. Rok za plaćanje usluga je do 5-og u mesecu za predhodni mesec, osim dopunskih usluga koje se plaćaju po fakturisanju a pre izvršenja istih.
© 2010 agencija-vodic.rs - All Rights Reserved. | Developed by 2 Be Seen